tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0572-5110   קב': 01אופטימיזציה שימושית למהנדסים
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איזנהנדלר אוהדשיעורעבודה סוציאל152ד15:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00