tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0572-5112   קב': 01יישומים מתורת האינפורמציה לבעיות חיפוש
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדשיעורכיתות הנדסה207ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00