tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 02כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גדי נועהתרגילגילמן317ג10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 03כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קוגמן טלתרגילגילמן361ד08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 04כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ולנר גילת גלית פנינהתרגילגילמן362ד16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 05כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגילגילמן362ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 06כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רצ'קובסקי רוניתרגילגילמן362א16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 08כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שמעוני עידן אליתרגילגילמן362ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 09כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גוז'נסקי יובלתרגילגילמן362ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0662-1010   קב': 10כתיבה אקדמית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגילגילמן320ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00