tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 01ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזילי אוהדשיעוררקנאטי404ו12:30-13:45 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 31ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזילי אוהדשיעוררקנאטי105ו09:30-10:45 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 32ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזילי אוהדשיעוררקנאטי404ו08:00-09:15 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 41ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזילי אוהדשיעוררקנאטי103ו11:00-12:15 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 42ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסטריכר-זינגר גלשיעוררקנאטי303ד15:45-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411   קב': 77ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אריאב גדשיעורד18:45-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00