tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
1231-3340   קב': 01ניהול פיננסי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי ארזשיעוררקנאטי105ה15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-3340   קב': 02ניהול פיננסי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לנגברג ניסןשיעוררקנאטי105ב17:15-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-3340   קב': 03ניהול פיננסי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לנגברג ניסןשיעוררקנאטי253ה15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00