tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 01כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורכיתות דן דוד002ד14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 02כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילכיתות הנדסה102ב09:00-10:00 א'
מר כהן עשהאל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 03כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילכיתות הנדסה102ב08:00-09:00 א'
מר כהן עשהאל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 04כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורטרובוביץ משפ101ב09:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 05כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילאודיטו.הנדסה020א12:00-13:00 א'
מר כהן עשהאל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 06כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילאודיטו.הנדסה020א13:00-14:00 א'
מר כהן עשהאל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00