tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 01מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פת שמיר בועזשיעורג14:00-16:00 ב'
שיעורד11:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 02מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילד12:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 03מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילד13:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00