tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0555-4520   קב': 01עיבוד תמונות רפואיות (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גרינשפן חייתשיעורג16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4520   קב': 02עיבוד תמונות רפואיות (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן ברוך שניתרגילג19:00-20:00 ב'
מר שריקר דוד
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4520   קב': 03עיבוד תמונות רפואיות (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן ברוך שניתרגילג15:00-16:00 ב'
מר שריקר דוד
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00