tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0349-4399   קב': 01פרויקט יישומי: אזורי תפקוד בעיר
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אומר יצחקפרוייקטיד אבנר012ג10:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00