tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0349-4865   קב': 01פרויקט יישומי:שימוש בכלי מדידה בתכנון עירוני
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בירנבוים עמית מרדכיפרוייקטיד אבנר012ד16:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00