tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0910-4435   קב': 01תחבורה עירונית מקיימת - אתגרים והזדמנויות
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבינרי אראלסמינרלמודי הסביבה302ב08:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00