tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-3817   קב': 01מבוא לחישוב קוונטי
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולדשטיין משהשיעורג10:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3817   קב': 02מבוא לחישוב קוונטי
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פלדמן נעהתרגילב12:00-13:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00