tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-1200   קב': 01מבוא למדעי האטמוספירה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעור ותרגילZoomא11:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילZoomג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00