tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-2481   קב': 01עקרונות בבניית פרויקט מחקר
ללא זמ"קמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  הדרכה אישית שנתי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00