tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0351-1115   קב': 01מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ראובני שלומישיעוראורנשטיין103ג09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1115   קב': 02מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לאובר אופק צביתרגילאורנשטיין103ג08:00-09:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00