tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-2302   קב': 01מעבדה בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גוזין מיכאלמעבדהכימיה-שנקר201א08:00-16:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2302   קב': 02מעבדה בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אמיר רועימעבדהכימיה-שנקר201ב08:00-16:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2302   קב': 03מעבדה בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פורטנוי משהמעבדהכימיה-שנקר201ד08:00-16:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2302   קב': 04מעבדה בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' כהן יורםמעבדהכימיה-שנקר201ה08:00-16:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00