tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0351-2820   קב': 01ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הירש יואלשיעורג12:00-14:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
פרופ' הירש יואלשיעורד17:00-18:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2820   קב': 02ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הנדין נועםתרגילאורנשטיין111א08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00