tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-2820   קב': 01ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פראג גלישיעורבריטניה005ג12:00-14:00 ב'
פרופ' צור צפריר
פרופ' פראג גלישיעורבריטניה005ד17:00-18:00 ב'
פרופ' צור צפריר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2820   קב': 02ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הנדין נועםתרגילשרייבר מתמטיקה007ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2820   קב': 03ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הנדין נועםתרגילשרייבר מתמטיקה007ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00