tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0351-2826   קב': 01קריאה מודרכת
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  קריאה מודרכת א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2826   קב': 02קריאה מודרכת
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  קריאה מודרכת ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00