tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-3322   קב': 01סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  פרוייקט א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3322   קב': 02סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  פרוייקט ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3322   קב': 03סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דימנט חייםפרוייקט ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3322   קב': 04סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פליישר שר לי קרפרוייקט ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00