tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-3409   קב': 01פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבנשטיין יובלשיעורשרייבר מתמטיקה008ה09:00-12:00 ב'
פרופ' גולדבורט אמיר
פרופ' דימנט חיים
ד"ר פליישר אבנר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00