tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4810   קב': 01מעבדה בכימיה חישובית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אליאב אפריםמעבדהאורנשטיין101ד09:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00