tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0365-1101   קב': 01מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רובינשטיין שלומישיעוראודיטור' לב009א17:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-1101   קב': 02מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חושן עיליתרגיללמודי הסביבה013ד10:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-1101   קב': 03מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חושן עיליתרגילאודיטור' לב009ב14:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-1101   קב': 04מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חושן עיליתרגילאודיטור' לב009ד15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00