tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0365-1813   קב': 01מבוא לסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הלר רותשיעורצ'ק פוינט001א09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-1813   קב': 02מבוא לסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרוסטיג צביאלתרגילצ'ק פוינט001ד11:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-1813   קב': 03מבוא לסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרוסטיג צביאלתרגילצ'ק פוינט001ד09:00-11:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00