tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-2100   קב': 01הסתברות למדעים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר משיח אילהשיעורלמודי הסביבה013Bא11:00-13:00 א'
שיעורצ'ק פוינט001ד09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-2100   קב': 02הסתברות למדעים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רפאלי דודתרגילשרייבר מתמטיקה006ה08:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-2100   קב': 03הסתברות למדעים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רפאלי דודתרגילפיזיקה-שנקר104ד12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0365-2100   קב': 04הסתברות למדעים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר הדס דניאלתרגילפיזיקה-שנקר222ד11:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00