tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4003   קב': 01הסקה בייזיאנית
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יקותיאלי דניאלשיעור ותרגילשרייבר מתמטיקה007א16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00