tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4409   קב': 01אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בק אמירשיעורקפלון118א13:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00