tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0366-1106   קב': 01מבוא כללי למדעי המחשב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ממן בןשיעורשרייבר מתמטי006ד16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1106   קב': 02מבוא כללי למדעי המחשב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פרי לילךתרגילשרייבר מתמטי006ב10:00-11:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00