tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 01אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מוזיקנטוב יבגנישיעוראודיטור' לב009ב08:00-10:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ג14:00-15:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 02אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אופק דניתרגילאודיטו. מלמד006ד12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 03אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אופק דניתרגילאורנשטיין103ה10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 04אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן אסףתרגילאודיטו. מלמד006ד10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 05אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בשן סהרתרגילאודיטו. מלמד006ה10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1119   קב': 06אלגברה לינארית 1ב
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סגל אלכסנדרשיעוראודיטור' דאך005ב08:00-10:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ג14:00-15:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00