tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 01אלגברה לינארית 1ג
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרחי אלזהשיעורקפלון118ב13:00-15:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ה09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 02אלגברה לינארית 1ג
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר טילינגר אביבתרגילאורנשטיין103ה14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 90אלגברה לינארית 1ג
ללא זמ"קמדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 91אלגברה לינארית 1ג
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00