tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-2115   קב': 04טופולוגיה
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טוקצ'ינסקי שרהשיעורשרייבר מתמטיקה006ב11:00-12:00 ב'
שיעוראורנשטיין111ג10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2115   קב': 05טופולוגיה
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דיקשטיין עדיתרגילאורנשטיין111ג09:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2115   קב': 06טופולוגיה
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דיקשטיין עדיתרגילאורנשטיין111ג08:00-09:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2115   קב': 20טופולוגיה
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דיקשטיין עדישיעורשרייבר מתמטיקה006ב10:00-12:00 קיץ
שיעורשרייבר מתמטיקה006ב13:00-15:00 קיץ
שיעורשרייבר מתמטיקה008ד10:00-12:00 קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2115   קב': 21טופולוגיה
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלומברג רועיתרגילשרייבר מתמטיקה008ד13:00-15:00 קיץ
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00