tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-2219   קב': 01גיאומטריה דיפרנציאלית
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פולטרוביץ לאונידשיעורשרייבר מתמטי006ב14:00-16:00 א'
שיעורשרייבר מתמטי006ג16:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2219   קב': 02גיאומטריה דיפרנציאלית
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דיקשטיין עדיתרגילשרייבר מתמטי006ג17:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00