tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-3126   קב': 01תורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גיטיק מרדכישיעורשרייבר מתמטי008ג16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-3126   קב': 02תורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קפלן אילתרגילשרייבר מתמטי008ב16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00