tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-2101   קב': 01מעבדה בכלים (ביואינפורמטיקה)
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עיט תום אהרןמעבדהשרייבר מתמטי007ב10:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00