tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-2161   קב': 01פרויקט תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאסר ראמיפרוייקטצ'ק פוינט001ג12:00-14:00 א'
ד"ר פקר אלי
פרופ' שרן רודד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0368-2161   קב': 05פרויקט תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאסר ראמיפרוייקטצ'ק פוינט001ה15:00-17:00 ב'
ד"ר פקר אלי
פרופ' שרן רודד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-2161   קב': 07פרויקט תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאסר ראמיפרוייקטאורנשטיין111ד13:00-15:00 ב'
ד"ר פקר אלי
פרופ' שרן רודד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0368-2161   קב': 90פרויקט תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאסר ראמיפרוייקט א'
ד"ר פקר אלי
פרופ' שרן רודד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00