tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0368-3102   קב': 01גנומיקה חישובית
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בורשטיין דודשיעורג12:00-13:30 א'
פרופ' גת ויקס עירית
פרופ' שמיר רון
פרופ' שרן רודד
ד"ר בורשטיין דודשיעורה14:30-16:00 א'
פרופ' גת ויקס עירית
פרופ' שמיר רון
פרופ' שרן רודד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3102   קב': 02גנומיקה חישובית
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רפופורט נמרודתרגילה16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00