tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4072   קב': 01נושאים בתיאוריה של מדעי המחשב
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שפילקה אמירשיעוראורנשטיין111ג10:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00