tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4086   קב': 01נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ואופטימיזציה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קורן תומרשיעורלמודי הסביבה101ג15:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00