tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0368-4488   קב': 01למידה עמוקה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וולף ליאורשיעורב10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-4488   קב': 02למידה עמוקה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וולף ליאורתרגילב12:00-13:00 א'
מר נחמני אליה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00