tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-1019   קב': 01מבוא לפילוסופיה פוליטית
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרון אסףשיעורגילמן144ב18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00