tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-1059   קב': 01מבוא לאסתטיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרידלנדר אלחנןשיעורגילמן144ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00