tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0659-2626   קב': 01תולדות המתמטיקה מיוון העתיקה ועד ניוטון
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קורי ליאושיעורגילמן279ב10:00-12:00 ב'
שיעורגילמן279ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00