tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-4058   קב': 01סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גרונטמן מיכלשיעורלמודי הסביבה101ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00