tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 01מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהשיעורביה"ס לכלכלה012ד14:00-17:00 א'
ד"ר סטי עופר עדי
ד"ר ספורטא אקשטין איתי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 02מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהשיעורביה"ס לכלכלה012ה09:00-12:00 א'
ד"ר סטי עופר עדי
ד"ר ספורטא אקשטין איתי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 03מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהשיעורביה"ס לכלכלה012ה14:00-17:00 א'
ד"ר סטי עופר עדי
ד"ר ספורטא אקשטין איתי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 04מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטיין חיימוב שלומיתתרגילביה"ס לכלכלה011א14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 05מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לביא נירתרגילנפתלי210א14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 06מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר טוביה יואבתרגילנפתלי003ב12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 07מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לביא נירתרגילביה"ס לכלכלה011ב12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 08מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר טוביה יואבתרגילביה"ס לכלכלה001ב14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 09מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטיין חיימוב שלומיתתרגילביה"ס לכלכלה011ג12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 10מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטיין חיימוב שלומיתתרגילביה"ס לכלכלה011ג14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 11מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהשיעורביה"ס לכלכלה010ג08:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 12מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהתרגילביה"ס לכלכלה010ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2102   קב': 13מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גת דינהתרגילביה"ס לכלכלה010ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00