tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 01מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בירד דניאלשיעורנפתלי003ב08:30-11:00 א'
ד"ר זלצר דן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 02מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עוזרי עופרתרגילביה"ס לכלכלה010ג08:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 03מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שגיב אביגילתרגילביה"ס לכלכלה011ד14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 04מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שגיב אביגילתרגילביה"ס לכלכלה010ד16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 05מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בירד דניאלשיעורביה"ס לכלכלה010ד08:00-11:00 ב'
ד"ר זלצר דן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 06מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בירד דניאלשיעורביה"ס לכלכלה010ד11:00-14:00 ב'
ד"ר זלצר דן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 07מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בירד דניאלשיעורביה"ס לכלכלה010ד14:00-17:00 ב'
ד"ר זלצר דן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 08מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אתגר יצחקי דנהתרגילביה"ס לכלכלה001ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 09מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אתגר יצחקי דנהתרגילביה"ס לכלכלה001ב18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 10מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שגיב אביגילתרגילביה"ס לכלכלה001ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 11מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שגיב אביגילתרגילביה"ס לכלכלה001ג18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2104   קב': 12מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עוזרי עופרתרגילביה"ס לכלכלה011ב16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00