tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 01מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר וייס דוד צ'רלסשיעורביה"ס לכלכלה010ב11:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 02מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פוקס הדרתרגילביה"ס לכלכלה010ב14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 03מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פוקס הדרתרגילביה"ס לכלכלה010ג10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 05מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר וייס דוד צ'רלסשיעורביה"ס לכלכלה012ב08:00-11:00 ב'
פרופ' חזן משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 06מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר וייס דוד צ'רלסשיעורביה"ס לכלכלה012ג08:00-11:00 ב'
פרופ' חזן משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 07מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר וייס דוד צ'רלסשיעורביה"ס לכלכלה012ה08:00-11:00 ב'
פרופ' חזן משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 08מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטיין חיימוב שלומיתתרגילביה"ס לכלכלה010א14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 09מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטיין חיימוב שלומיתתרגילביה"ס לכלכלה011א16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 10מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר שליתרגילביה"ס לכלכלה012ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 11מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר שליתרגילביה"ס לכלכלה011ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 12מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לביא נירתרגילביה"ס לכלכלה011ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 13מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לביא נירתרגילביה"ס לכלכלה011ד17:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2105   קב': 14מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר שליתרגילביה"ס לכלכלה010א12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00