tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 01מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בינסקי הדרשיעורנפתלי003א16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 02מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עמר גילתרגילביה"ס לכלכלה011ג16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 03מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עמר גילתרגילביה"ס לכלכלה011ה12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 04מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוזנר עדישיעורביה"ס לכלכלה010ב08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 05מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוזנר עדישיעורביה"ס לכלכלה012ג08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 06מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ויסמן שמחוני הדרתרגילביה"ס לכלכלה010ג16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 07מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר שליתרגילביה"ס לכלכלה012ג16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 08מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ויסמן שמחוני הדרתרגילביה"ס לכלכלה010ד08:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 09מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר שליתרגילביה"ס לכלכלה011ד08:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 10מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ויסמן שמחוני הדרתרגילביה"ס לכלכלה010ד14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 11מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בינסקי הדרשיעורביה"ס לכלכלה010א16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 12מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר סברין רוםתרגילביה"ס לכלכלה011ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-2109   קב': 13מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר סברין רוםתרגילביה"ס לכלכלה011ג18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00