tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1071-2338   קב': 01מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אושר מריוסתרגילנפתלי005ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1071-2338   קב': 02מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אושר מריוסתרגילנפתלי005ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00