tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1071-2907   קב': 01מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לוריא רועישיעורגילמן223ג12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1071-2907   קב': 02מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לוריא רועישיעורנפתלי001ה10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00