tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 01דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרץ משה גדשיעוררקנאטי104ב08:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 02דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרץ משה גדשיעוררקנאטי104ד08:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 03דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרץ משה גדשיעוררקנאטי302ד08:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 10דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' יעקבי יערהתרגילרקנאטי405ד16:00-18:00 א'
רו"ח פרץ דודי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 20דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' יעקבי יערהתרגילרקנאטי251ה16:00-18:00 א'
מר שלח עומר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109   קב': 30דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
ניהול/חשבונאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שלח עומרתרגילרקנאטי302ב16:00-18:00 ב'
רו"ח פרץ דודי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00